Giúp đỡ

Các lệnh khi trò chuyện

Quyền hiện tại của bạn cho phép bạn sử dụng các lệnh sau đây:

  • /user
  • /clear

Bạn có biết?

  • Nếu bạn di chuyện chuột qua các văn bản sử dụng số trong danh sách các phòng trò chuyện, bạn có thể biết ai đang trò chuyện trong căn phòng đó.
  • Nếu bạn nhấn vào tên tác giả tin nhắn, bạn có thể gắn thẻ cho tác giả.